Obvestila
 • Splošni pogoji
  01.01.2020
  Splošna navodila in navodila za protivlomne alarmne sisteme V primeru sprejetega alarmnega...

 • Splošna uredba o varstvu podatkov
  07.05.2018
  Evropska unija je pred dvema letoma sprejela Splošno uredbo o varstvu podatkov (bolj znano...


Arhiv novic
Splošni pogoji

Splošna navodila in navodila za protivlomne alarmne sisteme
V primeru sprejetega alarmnega signala z varovanega objekta mora biti operaterju Varnostno nadzornega centra Varnost Vič (v nadaljevanju: VNC) iz evidence jasno razvidno, koga je potrebno aktivirati v primeru potrebe po intervenciji na objektu: intervencijsko službo, policijo, gasilce ali odgovorne osebe naročnika. Aktivira intervencijsko službo, ki je objektu najbližja ter bo po njegovi presoji najhitreje prišla na objekt.
 
Odgovorne osebe naročnika
Naročnik je ob priključitvi tehničnega sistema na VNC dolžan navesti odgovorne osebe, ki jih pooblasti, da ga zastopajo v primeru ugotovljenih škodnih ali drugih izrednih dogodkov na objektu. Odgovorno osebo se obvešča tudi o vseh drugih nepravilnostih na objektu, (izpad komunikacije, izpad električne napetosti, nevklopljenosti sistema, slab akumulator...), če je z naročnikom tako dogovorjeno. Za vsak objekt naročnik navede vsaj dve odgovorni osebi z imenom in priimkom ter kontaktno telefonsko številko. Odgovorne osebe se kličejo iz VNC po posredovanem vrstnem redu, dokler problem ni zadovoljivo rešen.
 
Sprejem alarmnega signala in obveščanje
Operater VNC mora takoj po sprejetem alarmnem ali drugem signalu, na katerega se izvaja intervencija, nemudoma oziroma najkasneje v isti minuti, obvestiti intervencijsko službo o:
 • - objektu, kjer je sprožen alarm, s šifro, nazivom in naslovom objekta,
 • - vrsti alarma z oznako (vlomni, požarni, klic v sili, sabotaža...)
 • - coni alarma,
 • - morebitnih posebnostih objekta.
 
Intervencija - prihod na objekt
Intervent se objektu približa skladno z informacijami, ki jih je dobil od VNC. Na podlagi teh informacij in drugih okoliščin (dan/noč, vidljivost, dostop do objekta...) se odloči ali se bo objektu približal peš ali z vozilom.
Intervent si ogleda objekt z vseh dostopnih strani ter ugotavlja eventualne vidne znake vzroka alarma. O ugotovitvah sproti obvešča VNC.
Operater VNC evidentira čas prihoda intervencijske skupine na objekt in njihove ugotovitve ter po potrebi takoj obvešča odgovorne osebe oziroma pristojne službe (policija, gasilci).
 
Preklic alarma v primeru napake uporabnika
Direkten vsakokratni preklic alarma s strani pooblaščenega uporabnika se opravi s klicem na dežurni telefon Varnost Vič št. 01 2568 874 ali 031 314 568 neposredno po sprožitvi alarma. Ob klicu se uporabnik predstavi z imenom in priimkom, s katerega objekta kliče ter hkrati s svojo kodo izklopi in resetira alarm.
Preklic alarma se lahko opravi tudi na osnovi predhodno sklenjenega pisnega sporazuma, s katerim naročnik do preklica pooblašča VNC, da lahko označi določene alarmne signale za takšne, da jih je možno preklicati.
Če VNC prejme signal, ki ga lahko identificira kot signal za napačno delovanje, tedaj VNC lahko označi takšno alarmno stanje kot lažni preplah. V tem primeru intervencijska služba ni aktivirana.
 
Za napačno delovanje, ki ne zahteva posredovanje intervencije niti filtriranja alarma, štejejo alarmni signali, sproženi neposredno pred izklopom ali takoj po vklopu tehničnega sistema, če VNC prejme signal izklopa (in vzpostavitev normalnega stanja - reset sistema) najkasneje v 60-ih sekundah po sprejetem alarmnem signalu.
 
Naročnik in izvajalec se dogovorita o uporabi postopkov za overovitev izmenjave zaupnih informacij pri nadziranju protivlomno varovanih objektov in tedaj, ko je to primerno tudi pri ostalih vrstah sistemov: za zaupno šteje tisto pisno sporočilo, ki je ustrezno označeno in od naročnika do operaterja VNC pride zapečateno v kuverti.
 
Za zaupno predano sporočilo šteje tudi faksirano sporočilo na telefonsko številko 01 2566-185. Z veljavnimi gesli in kodami je možno podatke zaupne narave VNC sporočati tudi po telefonu. Za zaupne informacije štejejo spremembe ali odstranjevanja časovnih nastavitev, ter nazivi odgovornih oseb in uporabnikov.
 
Obveščanje naročnika
Med filtriranjem alarma operator VNC skuša poklicati uporabnika na varovanem objektu in/ali odgovorne osebe naročnika preko telefona, če je to z varnostnega vidika sprejemljivo ali smiselno, in/ali sprejemati vstopne telefonske klice uporabnikov. Tako VNC lahko prejme jasno odobritev (z uporabo ustreznih kodnih besed ali številk) preko izgovorjenih besed uporabnika in alarmno stanje je možno označiti kot lažen preplah. Alarmno stanje se tedaj prekliče in VNC ne obvešča intervencijske službe.
Odgovornih oseb naročnika v primeru "lažnega" alarma VNC ne obvešča, razen če ni drugače določeno v Načrtu varovanja.
 
Seznam varnostnih služb s kateri imamo podpisano pogodbo o sodelovanju glede intervencije na lokacijah, kjer nismo prisotni:
 • - Aktiva varovanje d.d.
 • - Fit varovanje d.d.
 • - Prosignal d.o.o.
 • - Rival VTS d.o.o.
 • - Sinet d.o.o
 • - Sintal d.o.o.
Varnostna služba s katero imamo podpisano pogodbo o sodelovanju glede nadomestnega varnostno nadzornega centra:
 • - FIT varovanje d.d.
Požarni alarmni sistem
Signali požarnega alarmnega sistema so prednostni in se morajo jasno razlikovati od ostalih alarmnih obvestil vsaj vizualno. Signale požarnega sistema je potrebno posredovati brez kakršnihkoli zakasnitev in brez postopkov filtriranja. Operater mora vzpostaviti stik z intervencijsko službo v roku 30 sekund po sprejetem alarmnem signalu.
 
Sabotažni alarmi
Ko je signal sabotažnega alarma sprejet v času, ko je sistem tehničnega varovanja na objektu izklopljen, operater VNC alarmno sporočilo naslovi na odgovorne osebe/uporabnike na varovanem objektu. Ob vsakem dvomu ali na zahtevo odgovornih oseb obvešča tudi intervencijsko službo in servisno službo Varnost Vič. V času vklopljenosti sistema tehničnega varovanja je postopek enak kot v primeru vlomnih alarmnih signalov.
 
Nadziranje vklopov in izklopov
Kjer je zahtevano nadziranje vklopov in izklopov alarmnega sistema, je potrebno v pisni obliki z naročnikom določiti najkasnejše čase vklopov in najzgodnejše čase izklopov za vsak dan v tednu in za praznične dni posebej. V VNC mora biti jasna predstavitev signalov za vklop in izklop med sprejetimi signali z objektov.
 
Nadzor vklopov - postopek
Če alarmni sistem ni bil vklopljen ob zadnjem, z naročnikom dogovorjenem času, mora operater VNC skušati vzpostaviti stik z uporabnikom na varovanem objektu in z njim ali z odgovornimi osebami poiskati vzrok tega. Intervencijske službe se ne obvešča, razen če je z naročnikom predhodno drugače dogovorjeno.
Podaljševanja delovnega časa oz. nevklopa po prvem preverjanju ni potrebno več preverjati s klici na objekt oz. odgovorne osebe, razen če je z naročnikom drugače dogovorjeno.
 
Nadzor izklopov - postopek
Če se alarmni sistem izklopi več kot 30 minut pred najzgodnejšim dogovorjenim časom, je potrebno nemudoma obvestiti odgovorno osebo naročnika in na objekt poslati ustrezno intervencijsko enoto.
Če se alarmni sistem izklopi v roku 30 minut pred najzgodnejšim časom, dogovorjenim z naročnikom, mora operater VNC poskušati vzpostaviti stik z odgovorno osebo in poiskati vzrok izklopa. Intervencijske službe ni potrebno obvestiti, razen če je z naročnikom drugače dogovorjeno.
 
Servisni posegi na objektih
Operaterji VNC niso pooblaščeni za pošiljanje serviserjev na objekte, izvajajo le postopke obveščanja. Obvestijo odgovorno osebo za objekt, da je na objektu napaka, ki je operater, intervent ali uporabniki ne morejo odpraviti. Obvestijo serviserja, da odgovorna oseba dovoli oziroma želi servisni poseg na objektu.
 
Izpadi električnega napajanja na varovanih objektih
Ob izpadu omrežne napetosti tehničnega sistema, ko sistem še normalno deluje z rezervnim (baterijskim) napajanjem, je potrebno izpad najprej preveriti in ob sumljivih okoliščinah ali pa ob daljšem trajanju o težavi obvestiti odgovorne osebe.
Ob izpadu baterijskega napajanja je potrebno takoj obvestiti odgovorne osebe, v primerih, ko je baterijsko napajanje edino (ko istočasno ni omrežne napetosti) pa je potrebno ravnati kot v drugih primerih izpada varnostnega sistema (prekinitev zvez ali prenehanje delovanja sistema).
 
Ukrepanje pri napakah ob prenosu signalov
Ob sprejemu sporočila o napaki prenosa s tehničnega sistema na VNC operater najprej preveri pri uporabnikih na objektu oziroma o napaki obvesti odgovorne osebe. V primeru, da ne uspe dobiti nikogar, se na objekt napoti intervencijsko ekipo.
 
Ukrepanje ob sprejemu sporočila o napaki sistema za prenos alarma: preizkus sistema in pregled objekta s pomočjo uporabnikov, odgovornih oseb ali intervencijske enote, kjer je to možno in dogovorjeno, ob neuspelem preizkusu sistema prenosa signalov takojšnje obveščanje odgovornih oseb za objekt oziroma dežurnega serviserja.
 
Ljubljana, 01.01.2020 VARNOST VIČ d.d.

Nazaj
Hitri kontakt

Varnost Vič d.d., Koprska 94, Ljubljana, je družba z dolgoletno tradicijo na področju varovanja premoženja in trenutno zaposluje 150 delavcev - varnostnikov.

Na slovenskem tržišču samostojno deluje od leta 1991, ko se je v skladu z novo zakonodajo organizirala kot podjetje v družbeni lasti in nato v letu 1995 kot delniška družba...
več o podjetju

 
 
 
 
 

Varnost Vič d.d., Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana, T: 01/25 68 874, F: 01/25 66 185, E: varnost.vic@siol.net

 
 

Varnost Vič :: fizično varovanje, tehnično varovanje, prevoz denarja, varovanje denarja, načrtovanje, vzdrževanje sistemov