1. člen: Kontaktni podatki pogodbenih strank in način komuniciranja

Naročnik in izvajalec (pogodbeni stranki) v Pogodbi opredelita svoje kontaktne podatke, preko katerih komunicirata, in sicer praviloma naslov oziroma sedež, elektronski naslov in telefonsko številko.

 Dokumentacijo praviloma pošiljata po pošti na naslov oziroma sedež druge stranke, lahko pa tudi v elektronski obliki, in sicer na elektronski naslov, naveden v Pogodbi.

 Pogodbeni stranki lahko tudi poimensko opredelita odgovorne osebe, pooblaščene za izvrševanje Pogodbe.

 Na strani izvajalca so kontaktni podatki naslednji:

VARNOST VIČ, d.d.

Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana

info@varnost-vic.si

00 386 (0)1 256-88-74

2. člen: Pooblaščene kontaktne osebe naročnika in kontakt izvajalca

Naročnik je ob priključitvi alarmnega sistema na objektu na Varnostno nadzorni center (VNC) dolžan navesti pooblaščene kontaktne osebe. Naročnik navede pooblaščene kontaktne osebe z imenom in priimkom, njihov kontakt in način njihovega obveščanja, pooblaščene kontaktne osebe naročnika pa si lahko izberejo posebno geslo za dokazovanje svoje istovetnosti v primeru klica na VNC.

Operater VNC v primeru poziva, ko je potrebno obveščati pooblaščene kontaktne osebe naročnika, le-te kontaktira po posredovanem vrstnem redu in na dogovorjen način.

Pooblaščene kontaktne osebe naročnika se na izvajalca lahko obračajo preko VNC na telefonski številki 00 386 (0)1 256 88 74 ali 00 386 (0)1 256 61 85.

V kolikor ima pooblaščena kontaktna oseba naročnika določeno posebno geslo za preverjanje istovetnosti, ga mora ob klicu povedati operaterju VNC.

3. člen: Ravnanje v primeru prejetega poziva

 V primeru prejetega poziva iz alarmnega sistema tehničnega varovanja na objektu naročnika ali klica pooblaščene kontaktne osebe naročnika (v nadaljevanju poziv) na VNC operater VNC nemudoma obvesti intervencijsko službo, policijo, gasilce, drugo ustrezno službo (v nadaljevanju intervencijske službe) in/ali pooblaščeno kontaktno osebo naročnika, odvisno od zaznanih potreb na objektu.

4. člen: Preklic poziva zaradi napake uporabnika

V kolikor pride do poziva na VNC zaradi napake uporabnika, lahko le-ta poziv prekliče z uporabo ustrezne uporabniške kode v alarmnem sistemu na objektu, s čimer izklopi poziv in s tem prekliče intervencijo. V kolikor je vzpostavljen sistem izklopa poziva in preklica intervencije zaradi napake uporabnika z dodatnim geslom, lahko to s klicem na VNC uredi le pooblaščena kontaktna oseba naročnika.

 V kolikor intervencijska služba prispe do objekta naročnika pred ustreznim preklicem poziva zaradi napake uporabnika, se intervencija zaradi napake uporabnika zaračuna v skladu s Pogodbo.

5. člen: Obveščanje naročnika s strani operaterja VNC

Operater VNC mora takoj po sprejetem alarmnem ali drugem signalu, na katerega se izvaja intervencija, nemudoma oziroma najkasneje v isti minuti, obvestiti intervencijsko službo o:

- objektu, kjer je sprožen alarm, s šifro, nazivom in naslovom objekta,

- vrsti alarma z oznako (vlomni, požarni, klic v sili, sabotaža...)

- coni alarma,

- morebitnih posebnostih objekta.

Operater VNC ob prejemu poziva obvesti intervencijske službe, nato pa poskuša obvestiti pooblaščeno kontaktno osebo naročnika. V kolikor vzpostavi kontakt s pooblaščeno kontaktno osebo naročnika, lahko pooblaščena kontaktna oseba naročnika po ustreznem postopku intervencijo prekliče.

6. člen: Nadziranje vklopov in izklopov

V kolikor je s Pogodbo dogovorjeno nadziranje vklopov in izklopov alarmnega sistema na objektu naročnika, mora biti pisno določen tudi režim vklopov in izklopov po posameznih dnevih v tednu.

 V primeru kršitve določenega režima operater VNC obvesti pooblaščeno kontaktno osebo naročnika, razen če je dogovorjeno, da v tem primeru pošlje na objekt intervencijske službe.

7. člen: Nadzor vklopov – postopek

Če alarmni sistem ni bil vklopljen ob zadnjem, z naročnikom dogovorjenem času, mora operater VNC skušati vzpostaviti stik z uporabnikom na varovanem objektu in z njim ali z odgovornimi osebami poiskati vzrok tega. Intervencijske službe se ne obvešča, razen če je z naročnikom predhodno drugače dogovorjeno.

Podaljševanja delovnega časa oz. nevklopa po prvem preverjanju ni potrebno več preverjati s klici na objekt oz. odgovorne osebe, razen če je z naročnikom drugače dogovorjeno.

8. člen: Nadzor izklopov – postopek

Če se alarmni sistem izklopi več kot 30 minut pred najzgodnejšim dogovorjenim časom, je potrebno nemudoma obvestiti odgovorno osebo naročnika in na objekt poslati ustrezno intervencijsko enoto.

Če se alarmni sistem izklopi v roku 30 minut pred najzgodnejšim časom, dogovorjenim z naročnikom, mora operater VNC poskušati vzpostaviti stik z odgovorno osebo in poiskati vzrok izklopa. Intervencijske službe ni potrebno obvestiti, razen če je z naročnikom drugače dogovorjeno.

9. člen: Ukrepanje ob zaznanem izpadu prenosa signala

Ob sprejemu sporočila o napaki prenosa s tehničnega sistema na VNC operater najprej preveri pri uporabnikih na objektu oziroma o napaki obvesti odgovorne osebe. V primeru, da ne uspe dobiti nikogar, se na objekt napoti intervencijsko ekipo.

Ukrepanje ob sprejemu sporočila o napaki sistema za prenos alarma: preizkus sistema in pregled objekta s pomočjo uporabnikov, odgovornih oseb ali intervencijske enote, kjer je to možno in dogovorjeno, ob neuspelem preizkusu sistema prenosa signalov takojšnje obveščanje odgovornih oseb za objekt oziroma dežurnega serviserja.

10. člen: Posebna naročila naročnika

 Naročnik lahko izvajalcu pisno naroči, da operater VNC na določene pozive ne reagira.

 Naročnik lahko izvajalcu pisno naroči, da operater VNC na določene pozive obvesti intervencijske službe in ne prekliče intervencije ne glede na morebiten izklop poziva in preklic intervencije s strani pooblaščene kontaktne osebe naročnika (npr. gumb za paniko).

 Takšno pisno naročilo velja do preklica, v kolikor ni časovno omejeno.

11. člen: Servisni posegi na objektu

Operaterji VNC niso pooblaščeni za pošiljanje serviserjev na objekte, izvajajo le postopke obveščanja. Obvestijo odgovorno osebo za objekt, da je na objektu napaka, ki je operater, intervent ali uporabniki ne morejo odpraviti. Obvestijo serviserja, da odgovorna oseba dovoli oziroma želi servisni poseg na objektu.

12. člen: Seznam varnostnih služb s kateri imamo podpisano pogodbo o sodelovanju glede intervencije na lokacijah, kjer nismo prisotni:

- Aktiva varovanje d.d.

- Fit varovanje d.d.

- Prosignal d.o.o.

- Rival VTS d.o.o.

- Sinet d.o.o

- Sintal d.o.o.

13. člen: Varnostna služba s katero imamo podpisano pogodbo o sodelovanju glede nadomestnega varnostno nadzornega centra

- FIT varovanje d.d.

14. člen: Požarni alarmni sistem

Signali požarnega alarmnega sistema so prednostni in se morajo jasno razlikovati od ostalih alarmnih obvestil vsaj vizualno. Signale požarnega sistema je potrebno posredovati brez kakršnihkoli zakasnitev in brez postopkov filtriranja. Operater mora vzpostaviti stik z intervencijsko službo v roku 30 sekund po sprejetem alarmnem signalu.

15. člen: Sabotažni alarmi

Ko je signal sabotažnega alarma sprejet v času, ko je sistem tehničnega varovanja na objektu izklopljen, operater VNC alarmno sporočilo naslovi na odgovorne osebe/uporabnike na varovanem objektu. Ob vsakem dvomu ali na zahtevo odgovornih oseb obvešča tudi intervencijsko službo in servisno službo Varnost Vič. V času vklopljenosti sistema tehničnega varovanja je postopek enak kot v primeru vlomnih alarmnih signalov.

16. člen:  Veljavnost

Ti Splošni pogoji poslovanja veljajo od dne 1. 1. 2021 dalje.

VARNOST VIČ, d.d.

Mikrovalovni bistatični detektorji

Kaj je to? Mikrovalovni bistatični detektorji oz. bariere so varnostni sistemi, ki se uporabljajo za zaščito okolice objektov. Sistem zazna vlomilca še preden se približa objektu, tako da je varnostna služba obveščena še preden se vsiljivec loti vdiranja v objekt.

Kje se uporablja?
Sistem se lahko uporablja pri varovanju tovarn, skladišč, letališč, parkirišč, stanovanjskih hiš itd.. Prikaz na primeru stanovanjske hiše:

Kako deluje? 

Detektor generira elektromagnetno polje v prostoru med oddajnikom in sprejemnikom. Z vstopom v polje senzorji zaznajo spremembe in se sproži alarm.Območje oz. pas katerega detektorji pokrivajo je širok do 2 m, visok do 2,1 m ter dolg do 200 m. Potrebno je omeniti, da so detektorji neobčutljivi na dež, sneg ter male živali.

PRIKRITI SISTEM 

Poleg klasičnih sistemov poznamo tudi prikrite, kjer so mikrovalovni bistatični detektorji nameščeni v zunanjih svetilkah. Ti sistemi služijo primarnemu namenu kot zunanja razsvetljava, poleg tega pa tudi kot sistem zunanjega varovanja. Na pogled sistem deluje kot navadna dvoriščna svetilka, zato jih  vsiljivci niti ne opazijo. 

Ti sistemi se uporabljajo pri objektih kjer želimo prikriti njihov namen ter zagotoviti dobro tehnično varnost. Sistem je zanimiv predvsem za uporabnike stanovanjskih hiš, kjer zaradi estetskega razloga ne pridejo v poštev klasični sistemi zunanje zaščite.

Pri nekaterih primerih vloma se je izkazalo, da samo alarmni sistem ter mehanska zaščita prostorov ne zadostuje za preprečitev vloma. Vlomilci so pri vlomu zelo hitri ter v nekaj minutah odnesejo stvari po katere so prišli, pri čemer je zelo težko v tako kratkem času varnostnim službam zalotiti vlomilce pri dejanju. Za dodatno varovanje se lahko uporabi sistem varnostne megle, kateri v primeru sprožitve alarma v nekaj sekundah zapolni prostor z neškodljivim gostim dimom pri čemer vlomilci ne morejo videti predmetov po katere so prišli ter v večini premerov pobegnejo.

Sistem varnostne megle se lahko priključi na obstoječi alarmni sistem in se lahko sproži ob alarmu ali pritisku na panik tipko. Dim, ki ga proizvede sistem je neškodljiv za ljudi ter predmete, po sprožitvi je potrebno samo prostore prezračiti.

Sistem je primeren za uporabo v trgovinah, zlatarnah, urarnah, drogerijah, lekarnah, bankah, bencinskih črpalkah itd..

Evropska unija je pred dvema letoma sprejela Splošno uredbo o varstvu podatkov (bolj znano po kratici GDPR). S tem namenom smo popravili že obstoječ pravilnik o varovanju osebnih podatkov.

V podjetju pozdravljamo in iščemo odgovorne, vestne in zanesljive osebe, ki jih zanima delo kot:

Če imate izpolnjene pogoje za opravljanje zgoraj navedenih mest in vas zanima delo v našem podjetju, nam pišite na info@varnost-vic.si ali pokličite na telefonsko številko 01 256 88 74 med 8:00 in 15:00 uro.

Spoštovani,

Zaradi koronavirusa obveščamo vse zaposlene preko spretne povezave podjetja o letnem razporedu delovnega časa, planu dela in številu delovnih dni za leto 2020. Vse dokumente lahko odprete s klikom na spodnje povezave:

Varnost Vič © 2022 I Vse pravice zadržene
cross